Werving Opleiding 2020

Met de in maart 2019 verzonden uitnodiging voor de Dag van de Fenomenologie is de werving gestart voor de Opleiding Fenomenologie in 2020. De betreffende dag was naast een terugkomdag voor oud-deelnemers nadrukkelijk ook bedoeld als kennismakingsdag voor "mensen die willen kijken of de opleiding in de toekomst iets voor hen is". Nu deze dag helaas moest worden afgelast, doen we voor de werving voor de Opleiding in 2020 des te meer een beroep op alle (oud)-deelnemers en overige geinteresseerden.

Onderstaand de uitnodiging voor de Dag van de Fenomenologie gericht aan: cursisten, oud-cursisten, potentiële cursisten, docenten van de Opleiding Fenomenologie.

Verder op deze pagina de documenten die vanaf 2016 verschenen zijn om deelnemers te werven voor de Opleiding Fenomenologie.

Uitnodiging Dag van de Fenomenologie

Met dit bericht willen we je uitnodigen om deel te nemen aan onze eerste Dag van de Fenomenologie op zaterdag 15 juni 2019. We gaan op een prachtige locatie (zuidelijke Veluwezoom) aan het werk met fenomenologie: korte presentaties, ervaringen uitwisselen over fenomenologie in het onderwijs, met elkaar een fenomenologisch miniproject doen. Het wordt meer een doe-dag dan een studiedag, maar vooral: een fijne dag!

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die betrokken is of betrokken was bij de Opleiding voor Fenomenologie. Een soort terugkomdag. Maar ook mensen die willen kijken of de opleiding in de toekomst iets voor hen is zijn van harte welkom. Wil jij als ontvanger van deze mail eens bekijken of je in je omgeving mensen hebt die je op deze dag attent wilt maken? 

PROGRAMMA 

10.00 – 10.30 Inloop / koffie / thee

10.30 – 11.00 Begroeting en opstarten

11.00 – 12.00 Vier korte presentaties *

12.00 – 13.00 Miniprojecten - observaties doen 

13.00 – 13.45 Lunch (is inbegrepen) 

13.45 – 14.45 Uitwisselen over fenomenologie in je eigen leven en in het onderwijs

15.00 - 16.00 Miniprojecten - nog even voorbereiden en dan presenteren aan de groep

16.00 – 16.45 Afsluiting 

* Jan van Gils over methodes van fenomenologie; Antoon van Hooft over kiezel en kalk (anorganisch); Wolter Bos over torenvalk en buizerd (organische natuur); Yvon Hummel over een actueel fenomeen (menselijke cultuur). 

PRAKTISCH

De Dag voor Fenomenologie vindt plaats op biologische boerderij Veld & Beek, Fonteinallee 33, 6865 Doorwerth, https://www.veldenbeek.nl. Een routebeschrijving ontvang je bij de bevestiging van je aanmelding. Het is heel fijn als je dat zo spoedig mogelijk doet. Dan weten wij als organisatoren ook een beetje waar we mee kunnen rekenen. Aanmelding via avanhooft@gmail.com . De kosten bedragen voor programma en lunch € 25,00.

 

Opleiding Fenomenologie 2019

In 2019 start opnieuw een  opleiding Fenomenologie!

Door de positieve reacties op de eerste twee lichtingen hebben de docenten besloten ook in 2019 een Opleiding Fenomenologie te starten. Een reden te meer om je enthousiasme voor deze opleiding te delen met je collega’s en ze te wijzen op deze mogelijkheid. De aanmelding verloopt via de rector van je school.

LET OP: deze opleiding is niet uitsluitend bestemd voor vrijeschooldocenten van de bètavakken. Ook voor andere docenten is dit een aantrekkelijke opleiding om kennis te maken met de fenomenologie. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Met onderstaande brief aan de schoolleiding van de bovenbouwen is in december onderstaande folder verspreid onder de collega's. Hierin is de meest recente versie van het rooster opgenomen.

Nieuwe gastdocenten!

NIEUW: aardrijkskunde en sterrenkunde!

Afsluitende presentaties op 30 november 2019

Flyer 2019 vs dec18

NIEUWSTE VERSIE van de folder die in juni 2018 naar de collega's op alle vrijescholen is verzonden. Vriendelijk verzoek deze uit te printen en te verspreiden (update december 2018).

Laatste versie (dec. 2018) lesrooster 2019

Brief aan de schoolleiding - 8 december 2018

Beste schoolleider/collega,

De jaaropleiding Fenomenologie is op 24 november 2018 afgesloten met een presentatie door de cursisten van hun eigen onderzoek. De cursisten en docenten waren tevreden met de behaalde resultaten.
Momenteel bereiden we ons voor om jaargang 2019 eind januari van start te laten gaan.
De 5 modules van 1,5 dag waarin biologie, scheikunde en natuurkunde centraal staan, wordt verbreed met aardrijkskunde en astronomie. Ook is er in de avond een lezing opgenomen over geologie.
Afgelopen cursusjaar hebben we gedurende de opleiding ook aandacht besteed aan projectieve meetkunde en kennisleer van de organische en anorganische natuur.

Om nog meer aandacht te geven aan de concrete, praktische omgang met de fenomenologie, zullen we komend jaar het eigen onderzoek vanaf het begin een meer centrale plaats geven. Ook voegen we astronomie en aardrijkskunde toe.
Door deze uitbreidingen is het voor vakdocenten, anders dan bio/nat/sk, aantrekkelijker om kennis te maken met de fenomenologie.

Momenteel zijn er 9 aanmeldingen (Breda 2, Maastricht 2, Haarlem 2, Den Haag 1, Amsterdam 1, Groningen 1). Wij streven naar ca. 15 cursisten.
Wij willen de scholen die nog geen leraren aangemeld hebben vragen, om te kijken of er voor komend kalenderjaar 2019 een of meer leraren in de gelegenheid gesteld kunnen worden om deel te nemen aan de opleiding.

Met vriendelijke groet, namens de docentengroep,
Antoon van Hooft / Jan van Gils

Brief aan de schoolleiding

Brief aan de scholen - december 2017

Beste rectoren en schoolleiders,

In aansluiting op het rectorenoverleg van 14 nov 2017 informeren wij U hierbij over de voortgang van de Opleiding Fenomenologie. De opleiding zal bij voldoende animo van start gaan in febr 2018. Er zijn nu 8 aanmeldingen – wij streven naar 16 cursisten ongeveer 1 per bovenbouw.

(aanmeldingen van: Zutphen, Haarlem, Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Heerlen.)

Voor de lesblokken zie onderstaand rooster.

De cursisten sluiten de opleiding af met een presentatie van de onderzoeksweg  die zij doorgemaakt hebben. In de opleiding ligt het accent op het kennisnemen en eigen maken van de fenomenologische methodiek. Dit vindt plaats aan de hand van drie natuurwetenschappelijke vakken biologie/scheikunde en natuurkunde. Ook al is de opleiding primair gericht op de docenten natuurwetenschap het bleek ook zeer leerzaam en verrijkend voor andere vrijeschooldocenten.

Aanmelden via email: jgi@vszh.nl     Zie bijgevoegd aanmeldingsformulier.

Aankondiging tweede lichting (2018)

Brief september 2017

Brief aan de scholen - september 2017

Beste rectoren en schoolleiders,

In aansluiting op onze brief van juni 2017 informeren wij U hierbij over de voortgang van de Opleiding Fenomenologie. Voor de tweede keer zal de opleiding van start gaan bestaande uit 5 x 1,5 dag gedurende  het kalenderjaar 2018. De opleiding sluiten we af op zaterdag 24 nov 2018 met een presentatie van de onderzoeksweg  die de cursisten doorgemaakt hebben.

In de opleiding ligt het accent op het kennisnemen en eigen maken van de fenomenologische methodiek. Dit vindt plaats aan de hand van drie natuurwetenschappelijke vakken biologie/scheikunde en natuurkunde. Ook al is de opleiding primair gericht op de docenten natuurwetenschap het bleek ook zeer leerzaam en verrijkend voor andere Vrijeschool docenten.

Dit jaar waren er 15 cursisten voor komend jaar 2018 streven wij naar een groep van 18.

De opzet van dit tweede jaar is in grote trekken gelijk aan dit jaar. Zie onderstaand rooster.

Aanmelden via email: jgi@vszh.nl     Zie bijgevoegd aanmeldingsformulier.

 

Het eerste blok vindt plaats op 25/26 januari 2018 in Zeist op de Stichtse Vrije school

De kosten zijn € 1200,- inclusief lunch en maaltijd op donderdag.

De opleiding is gecertificeerd door het lerarenregister voor 230 RU.

 

Met vriendelijke groet, namens de docentengroep,

Jan van Gils / Antoon van Hooft

Ps. zaterdag 11 november 2017 presenteren de cursisten hun onderzoek. Uitgenodigd hiervoor zijn collega’s/ rectoren/directeuren en kennissen. Plaats Stichtse Vrije school in Zeist. Tijd van 10 tot 16.00 uur

Brief aan de scholen - juni 2017

Beste rectoren en schoolleiders,                                      

Den Haag, 14 juni 2017

Hoewel er nog twee lesblokken in de Opleiding Fenomenologie te gaan zijn kunnen we nu al zeggen dat zowel deelnemers als docenten erg enthousiast zijn over de ervaringen tot nu toe. De opleiding blijkt een zinvolle kennismaking te bieden met een meer holistische aanpak in de natuurwetenschappen. Daarom hebben we besloten om in het schooljaar 2017/2018 opnieuw te starten met een cursus met nieuwe deelnemers. Voorwaarde is wel dat zich 13 tot 18 deelnemers aanmelden.

De opzet van de tweede aflevering van deze opleiding zal in grote lijnen hetzelfde zijn als de huidige. Het nieuwe is dat we de opleiding niet verdelen over twee schooljaren, zoals we nu doen, maar het geheel binnen één schooljaar roosteren. Voor de scholen en de deelnemers is het plannen van de opleiding naast de overige activiteiten, hiermee overzichtelijker geworden. Om de opleiding binnen één schooljaar mogelijk te maken, zullen we vier lesblokken (ipv. vijf) plus een afsluitend blok gaan aanbieden. De kosten liggen rond de €1200,-

Na de zomervakantie zullen we u een meer gedetailleerde uitwerking geven.

Misschien kunt u in uw school alvast kijken welke docent(en) in aanmerking komen om de tweede opleiding te volgen.

Alle deelnemers aan de huidige opleiding doen een eigen onderzoek dat zij presenteren op zaterdag 11 november 2017. Alle rectoren/directeuren van de bovenbouwen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Goed om te weten is dat de deelnemers na afloop een certificaat van de Schoolbegeleidingsdienst ontvangen.

Op onze website kunt u lezen over de door docenten en gastsprekers gebrachte inhouden: www.fenomenen.com    

Met vriendelijke groet, namens de docentengroep,

Jan van Gils / Antoon van Hooft

 

Folder voor de eerste lichting (2017)

De folder waarmee in oktober 2016 de Opleiding Fenomenologie op alle vrijescholen in de docentenkamers bekend is gemaakt.

Publiciteit in Vlaanderen - juni 2016

Opleiding fenomenologie op 
http://www.steinerscholen.be/opleiding-fenomenologie/ 

Een groep ervaren Nederlandse vrijeschooldocenten in de natuurkunde, biologie en scheikunde constateerde een half jaar geleden dat de oude generatie wetenschapsleraren plaats maakt voor nieuwe, jonge en veelal pas afgestudeerde leraren. Zij zijn (nog) niet erg vertrouwd met de manier waarop in de vrijescholen de wetenschapsvakken worden gegeven. De groep ervaren docenten vond het de hoogste tijd om daar iets aan te doen. Daarom hebben zij het initiatief genomen om een opleiding op te zetten met als doel cursussen te verzorgen in de fenomenologie. Zo kan deze Opleiding Fenomenologie de kwalitatieve ontwikkeling van de vakspecifieke vrijeschoolmethodiek ondersteunen.

De bedoeling is om met de opleiding te starten in februari 2017. De opleiding staat open voor wetenschapsleraren van klas 7 tot en met 12 uit Nederland en Vlaanderen. De cursus is gespreid over 5 x 1½ dag op donderdagmiddag en vrijdag, plus 1 presentatiedag.

De cursusbijeenkomsten zijn gepland in Zeist in de maanden februari, maart, mei, september en oktober 2017. In november vindt dan de presentatiedag plaats van het eigen onderzoek.

Ben je leraar biologie, scheikunde of natuurwetenschappen en wil je meer weten over dit initiatief? Dan kan je terecht bij de pedagogisch gevolmachtigde van jouw MSV-vestiging of bij de directeurs van Hibernia.

www.steinerscholen.be

Schoolkrant Haagse Vrije School - juni 2016

Opleiding Fenomenologie    

voor bovenbouwdocenten

Een groep van 10 ervaren vrijeschool docenten gaat komend schooljaar starten met het verzorgen van een opleiding fenomenologie. Aan de hand van drie vakken: natuurkunde, biologie en scheikunde willen zij de science docenten inspireren om de benadering van hun vak op een inlevende en verbindende wijze met begrippen te doorgronden.

De opleiding start in februari 2017 en is niet alleen bedoeld voor BiNaSk leraren. De cursus is verspreid over 5 x 1½  dag (donderdagmiddag en vrijdag).  De cursusbijeenkomsten zijn gepland in Zeist: februari 2017, mei, september, oktober, november.

Met de rectoren is dit initiatief besproken en zij werken er graag aan mee de vrije school impuls ook op deze wijze vorm te geven. Aanmelden verloopt via de rector van uw school.

Namens de initiatiefgroep: Jan v Gils